... vše spojené s fotografií

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky – Petra Suchardová

I.
Všeobecně

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné v plném rozsahu pro uzavírání smluv o kurzech pro veřejnost prostřednictvím internetové objednávky na stránkách www.photo-genia.com (dále jen „VOP“). Tyto VOP jsou závazné jak pro podnikající subjekt, tak pro studenta.

2. Tyto VOP jsou nedílnou součástí jednotlivých smluv o kurzech a workshopech pro veřejnost uzavíraných mezi podnikatelem na straně jedné a studentem na straně druhé. Jakékoliv odchylky od těchto VOP jsou platné pouze tehdy, pokud jsou odsouhlaseny písemně oběma smluvními stranami. Odchylná ujednání ve smlouvě o kurzu pro veřejnost, pokud je taková písemná smlouva uzavírána, mají přednost před úpravou obsaženou v těchto VOP.

II.
Vymezení základních pojmů

„školou“ se rozumí fyzická osoba Petra Suchardová, Luční 909/11, 664 48 Moravany, IČ:757 17 948, kontaktní údaje: info@photo-genia.com, 725 737 448.
„studentem“ se rozumí fyzická osoba, která bude kurz absolvovat.

III.
Postup při uzavírání smlouvy o kurzu

Kurz objednává student (jeho zákonný zástupce) u školy objednávkou učiněnou prostřednictvím on–line objednávkového formuláře, přístupného na internetových stránkách. Z objednávky musí být vždy patrné určení osoby, která objednávku učinila.

Objednávka musí obsahovat minimálně tyto údaje:
identifikační údaje studenta, tj. jeho jméno, příjmení a adresu místa bydliště telefon a e-mailovou adresu pro potvrzení přijetí objednávky,
údaje o kurzu, přesná identifikace plátce kurzu (IČ a DIČ, pokud je),
potvrzení, že se student seznámil s těmito VOP a že s jejich zněním souhlasí.

Text poznámky, uvedený studentem v objednávkovém formuláři, je nezávazným informativním údajem. Tento nesmí odporovat všeobecným obchodním podmínkám.

Škola potvrdí studentovi přijetí objednávky prostřednictvím e-mailu odeslaného na e-mailovou adresu studenta, uvedenou v objednávkovém formuláři, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů. Okamžikem doručení potvrzení školy o přijetí objednávky je uzavřena smlouva o kurzu.

V případě, že student neobdrží od školy ve lhůtě shora uvedené žádné potvrzení o přijetí objednávky, objednávka studenta zaniká, nedohodne-li se student se školou jinak.

Jakékoliv změny objednávky je možné činit pouze písemně, a to po předchozí dohodě obou smluvních stran. Písemná forma je zachována, jsou-li změny činěny prostřednictvím e-mailové komunikace. Forma e-mailu je určena pro jakoukoliv další komunikaci mezi školou a studentem, nestanoví-li tyto VOP či vzájemná dohoda jinak.

Znění té které smlouvy o kurzu má přednost před zněním těchto VOP. V případě, že VOP upravují některé záležitosti odchylně od smlouvy o kurzu, přednost má znění smlouvy.

IV.
Základní smluvní podmínky

Smlouvou o kurzu se škola zavazuje, že studentovi umožní absolvovat kurz dle typu a rozsahu v souladu s obsahem jeho objednávky, a student se zavazuje, že za to zaplatí škole cenu daného kurzu (dále též jen “cenu kurzu”), to vše za podmínek stanovených těmito VOP.

V.
Cena kurzu, platební podmínky

Cena je cena konkrétního kurzu uvedená u toho kterého kurzu na internetových stránkách www.photogenia.com, a to v sekci „Objednat zde“. Škola není plátcem DPH. Informace o kurzech a ceně uváděné školou jsou závazné, s výjimkou zjevné chyby v psaní či počtech.

V ceně kurzů není zahrnuta cena výukových materiálů.

Není-li dohodnuto jinak, je student povinen zaplatit škole cenu kurzu po obdržení faktury nebo sdělení podkladů k platbě v plné výši předem, a to na č.ú. 35 – 9157270237/0100, VS student obdrží od školy, nejpozději do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne doručení faktury školy, nejpozději však do 20 dnů ode dne uzavření smlouvy o kurzu.

Zaplacením se rozumí připsání částky odpovídající ceně za kurz v plné výši na účet školy uvedený shora.

Pokud student nedodržuje platební podmínky, zejména je-li v prodlení se zaplacením ceny kurzu, nemůže se škola dostat do prodlení s plněním výuky v rámci kurzu.

VI.
Doba plnění, místo plnění

Kurz na základě objednávky studenta potvrzené školou se koná v časovém rozsahu a v termínech dle obsahu objednávky. Změna termínů je možná po předchozím upozornění. Místo se může měnit s ohledem na počasí, počet studentů a téma dané lekce.

V případě prodlení školy se zahájením kurzu delším jak 7 dnů, je student oprávněn od smlouvy o kurzu odstoupit.

VII.
Odstoupení od smlouvy o kurzu

Škola a student jsou oprávněni od smlouvy o kurzu odstoupit v případech stanovených v těchto VOP či právním předpise.

Student má právo od uzavřené smlouvy o kurzu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření (okamžik doručení potvrzujícího e-mailu školy dle čl. III. bod 4. těchto VOP), a to bez uvedení důvodu.

Odstoupení od smlouvy o kurzu se provádí písemně. Odstoupení od smlouvy je účinné ke dni doručení odstoupení. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
Škola je povinna studentovi vrátit cenu kurzu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Platba bude uskutečněna na bankovní účet sdělený studentem v odstoupení od smlouvy a v případě, že student tímto způsobem účet nesdělí, pak na bankovní účet, ze kterého byly škole finanční prostředky ze strany studenta poukázány.

Odstoupí-li student od smlouvy ve lhůtě dle bodu 2. tohoto článku VOP a škola s plněním dle smlouvy o kurzu na základě výslovné žádosti studenta začala před uplynutím této lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí student škole poměrnou část sjednané ceny za kurz dle odučených hodin do okamžiku odstoupení od smlouvy. Na vrácení zbytku ceny kurzu ze strany školy studentovi po odečtení poměrné části dle předchozí věty platí stejné podmínky jako v případě bodu 6. tohoto článku VOP.

VIII.
Reklamace

1. Podnikatel je povinen přijmout reklamaci v kterékoliv provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání.

2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2172 až 2173 občanského zákoníku.

3.Reklamaci vad uplatňuje student u podnikatele bez zbytečného odkladu. O uplatnění reklamace je podnikatel povinen vydat potvrzení. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Podnikatel se může se studentem dohodnout i na delší době (§ 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele).

4. Záruční doba je 24 měsíců.

IX.
Ochrana osobních údajů

Student i jeho zákonný zástupce uzavřením smlouvy o kurzu souhlasí s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly školou zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů za účelem plnění předmětu smlouvy. Student i jeho zákonný zástupce má právo být informován, jaké údaje o něm škola eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním.

Škola se zavazuje osobní údaje studenta či jeho zákonného zástupce neposkytnout jiným třetím subjektům.

Aby naše webové stránky a následné služby mohly dobře fungovat, musíme zpracovávat některé Vaše osobní údaje, které získáváme prostřednictvím webového rozhraní www.photo-genia.com.

Správcem těchto údajů jsou:
Petra Suchardová, Luční 909/11, 664 48 Moravany,
IČ: 75717948
DIČ: 8259193789
a
Mgr. Jan Sucharda, Luční 909/11, 664 48 Moravany,
IČ: 47447699
DIČ: 7109044525

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a předpisy Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Osobní údaje jsou: jméno a příjmení, kontaktní adresa, emailová adresa, příp. telefonní číslo, které nám poskytnete při vyplnění objednávky. Osobní údaje zadané při objednání služby zpracováváme za účelem plnění smlouvy – za účelem poskytnutí služby nebo dodání zboží a za účelem splnění zákonem stanovených evidenčních povinností.

Vaši emailovou adresu jsme oprávnění bez vašeho souhlasu použít pro zasílání newsleterů a emailů týkajících se našich služeb a nabídek.Právním důvodem toho zpracování je Váš souhlas, který nám poskytujete vyplněním registračního formuláře. Zasílání těchto obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout.

Osobní údaje zadané v rámci objednávání zboží či služeb využíváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění právních povinností.
Odvolání souhlasu se zpracováním Vašich údajů můžete kdykoliv požadovat a to prostřednictvím e-mailu info@photo-genia.com, telefonicky, nebo formou dopisu.

Máte právo na informaci, zda a jak provádíme zpracování Vašich osobních údajů. Máte také právo na vymazání Vašich údajů, případně na omezení jejich zpracování.

Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

V rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsme oprávněni Vaše osobní údaje předávat i dalším osobám podílejícím se na splnění smlouvy či našich povinností. Osobní údaje nepředáváme žádné další osobě.

Tyto zásady jsou účinné a platné od 25.května 2018.

X.
Okolnosti vylučující odpovědnost

Smluvní strana, která porušila povinnost vyplývající ze smlouvy o kurzu je povinna nahradit druhé straně vzniklou škodu. Smluvní strana není povinna nahradit vzniklou škodu, jestliže prokáže, že nesplnění povinnosti vzniklo následkem nepředvídatelných a neodvratitelných okolností mimořádné povahy, které nebylo možné v čase uzavření smlouvy o kurzu předvídat, a kterým se nedalo zabránit, vyhnout ani překonat (dále jen „vyšší moc“).

Za vyšší moc se považuje zejména válka, revoluce, přírodní katastrofa, exploze, požár, zničení strojů, výrobních a jiných zařízení, stávky, atp.
Smluvní strana, u které vnikly okolnosti vyšší moci, je povinna tuto skutečnost a její následky oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděla, jinak odpovídá za způsobenou škodu v plném rozsahu.

Jestliže okolnosti vyšší moci trvají déle než tři měsíce, má kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy o kurzu odstoupit.

XI.
Doručování

Tam, kde to tyto VOP připouští, je možné doručovat prostřednictvím e-mailové korespondence, a to na e-mailové adresy účastníků. Písemnost se považuje za doručenou dnem, kdy byla odeslána z e-mailové adresy jednoho z účastníků na e-mailovou adresu druhého účastníka.

Nepřipouští–li tyto VOP doručování prostřednictvím e-mailové korespondence, doručují se písemnosti adresované jednou ze smluvních stran druhé smluvní straně poštou, a to pokud jde o školu, pak na adresu jejího sídla a pokud jde o studenta na adresu bydliště uvedenou v objednávkovém formuláři, případně jinou adresu studentem uvedenou. Není-li adresát zastižen, uloží se písemnost na poště nebo v jiném vhodném místě a adresát se vhodným způsobem vyzve, aby si písemnost vyzvedl.

Písemnost se považuje za doručenou dnem, kdy byla uložena, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Pokud adresát doručení odepřel, písemnost se považuje za doručenou dnem, kdy bylo její převzetí adresátem odepřeno.

Není-li adresát na adrese znám, či se odstěhoval bez udání adresy, písemnost se považuje za doručenou dnem, kdy byla vrácena odesílateli s vyznačením této skutečnosti.

XII.
Závěrečná ustanovení

Tyto VOP jsou vyhotoveny v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a příslušnými předpisy platnými v České republice.
Tyto VOP jsou nedílnou součástí všech smluv o kurzech uzavíraných mezi školou a studentem.
Neplatnost nebo nevymahatelnost jakéhokoli ustanovení těchto VOP nemá vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto VOP.
Právní vztahy založené mezi školou a studentem smlouvou o kurzu, jejíž nedílnou součástí jsou tyto VOP, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR,
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz

Tyto VOP týkající se fyzické osoby Petra Suchardová jsou zveřejněny na webových stránkách školy: www.photo-genia.com
Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2015.

Všeobecné obchodní podmínky – Mgr. Jan Sucharda

I.
Všeobecně

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné v plném rozsahu pro uzavírání smluv o kurzech pro veřejnost prostřednictvím internetové objednávky na stránkách www.photo-genia.com (dále jen „VOP“). Tyto VOP jsou závazné jak pro podnikající subjekt, tak pro studenta.

2. Tyto VOP jsou nedílnou součástí jednotlivých smluv o kurzech a workshopech pro veřejnost uzavíraných mezi podnikatelem na straně jedné a studentem na straně druhé. Jakékoliv odchylky od těchto VOP jsou platné pouze tehdy, pokud jsou odsouhlaseny písemně oběma smluvními stranami. Odchylná ujednání ve smlouvě o kurzu pro veřejnost, pokud je taková písemná smlouva uzavírána, mají přednost před úpravou obsaženou v těchto VOP.

II.
Vymezení základních pojmů

„školou“ se rozumí fyzická osoba Mgr. Sucharda, Luční 909/11, 664 48 Moravany,
IČ:474 47 699, kontaktní údaje: info@photo-genia.com, 725 737 448.
„studentem“ se rozumí fyzická osoba, která bude kurz absolvovat.

III.
Postup při uzavírání smlouvy o kurzu

Kurz objednává student (jeho zákonný zástupce) u školy objednávkou učiněnou prostřednictvím on–line objednávkového formuláře, přístupného na internetových stránkách. Z objednávky musí být vždy patrné určení osoby, která objednávku učinila.

Objednávka musí obsahovat minimálně tyto údaje:
identifikační údaje studenta, tj. jeho jméno, příjmení a adresu místa bydliště, telefon a e-mailovou adresu pro potvrzení přijetí objednávky,
údaje o kurzu, přesná identifikace plátce kurzu (IČ a DIČ),
potvrzení, že se student seznámil s těmito VOP a že s jejich zněním souhlasí.

Text poznámky, uvedený studentem v objednávkovém formuláři, je nezávazným informativním údajem. Tento nesmí odporovat všeobecným obchodním podmínkám.

Škola potvrdí studentovi přijetí objednávky prostřednictvím e-mailu odeslaného na e-mailovou adresu studenta, uvedenou v objednávkovém formuláři, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů. Okamžikem doručení potvrzení školy o přijetí objednávky je uzavřena smlouva o kurzu.

V případě, že student neobdrží od školy ve lhůtě shora uvedené žádné potvrzení o přijetí objednávky, objednávka studenta zaniká, nedohodne-li se student se školou jinak.

Jakékoliv změny objednávky je možné činit pouze písemně, a to po předchozí dohodě obou smluvních stran. Písemná forma je zachována, jsou-li změny činěny prostřednictvím e-mailové komunikace. Forma e-mailu je určena pro jakoukoliv další komunikaci mezi školou a studentem, nestanoví-li tyto VOP či vzájemná dohoda jinak.

Znění té které smlouvy o kurzu má přednost před zněním těchto VOP. V případě, že VOP upravují některé záležitosti odchylně od smlouvy o kurzu, přednost má znění smlouvy.

IV.
Základní smluvní podmínky

Smlouvou o kurzu se škola zavazuje, že studentovi umožní absolvovat kurz dle typu a rozsahu v souladu s obsahem jeho objednávky, a student se zavazuje, že za to zaplatí škole cenu daného kurzu (dále též jen “cenu kurzu”), to vše za podmínek stanovených těmito VOP.

V.
Cena kurzu, platební podmínky

Cena je cena konkrétního kurzu uvedená u toho kterého kurzu na internetových stránkách www.photogenia.com, a to v sekci „Objednat zde“. Škola je plátcem DPH. Informace o kurzech a ceně uváděné školou jsou závazné, s výjimkou zjevné chyby v psaní či počtech.

V ceně kurzů není zahrnuta cena případných výukových materiálů.
Není-li dohodnuto jinak, je student povinen zaplatit škole cenu kurzu po obdržení faktury v plné výši předem, a to na č.ú. 86-1467630297/0100, VS student obdrží od školy, nejpozději do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne doručení faktury školy, nejpozději však do 20 dnů ode dne uzavření smlouvy o kurzu.

Zaplacením se rozumí připsání částky odpovídající ceně za kurz v plné výši na účet školy uvedený shora.

Pokud student nedodržuje platební podmínky, zejména je-li v prodlení se zaplacením ceny kurzu, nemůže se škola dostat do prodlení s plněním výuky v rámci kurzu.

VI.
Doba plnění, místo plnění

Kurz na základě objednávky studenta potvrzené školou se koná v časovém rozsahu a v termínech dle obsahu objednávky. Změna termínů je možná po předchozím upozornění. Místo se může měnit s ohledem na počasí, počet studentů a téma dané lekce.

V případě prodlení školy se zahájením kurzu delším jak 7 dnů, je student oprávněn od smlouvy o kurzu odstoupit.

VII.
Odstoupení od smlouvy o kurzu

Škola a student jsou oprávněni od smlouvy o kurzu odstoupit v případech stanovených v těchto VOP či právním předpise.

Student má právo od uzavřené smlouvy o kurzu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření (okamžik doručení potvrzujícího e-mailu školy dle čl. III. bod 4. těchto VOP), a to bez uvedení důvodu.

Odstoupení od smlouvy o kurzu se provádí písemně. Odstoupení od smlouvy je účinné ke dni doručení odstoupení. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Škola je povinna studentovi vrátit cenu kurzu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Platba bude uskutečněna na bankovní účet sdělený studentem v odstoupení od smlouvy a v případě, že student tímto způsobem účet nesdělí, pak na bankovní účet, ze kterého byly škole finanční prostředky ze strany studenta poukázány.

Odstoupí-li student od smlouvy ve lhůtě dle bodu 2. tohoto článku VOP a škola s plněním dle smlouvy o kurzu na základě výslovné žádosti studenta začala před uplynutím této lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí student škole poměrnou část sjednané ceny za kurz dle odučených hodin do okamžiku odstoupení od smlouvy. Na vrácení zbytku ceny kurzu ze strany školy studentovi po odečtení poměrné části dle předchozí věty platí stejné podmínky jako v případě bodu 6. tohoto článku VOP.

VIII.
Reklamace

1. Podnikatel je povinen přijmout reklamaci v kterékoliv provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání.

2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2172 až 2173 občanského zákoníku.

3.Reklamaci vad uplatňuje student u podnikatele bez zbytečného odkladu. O uplatnění reklamace je podnikatel povinen vydat potvrzení. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Podnikatel se může se studentem dohodnout i na delší době (§ 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele).

4. Záruční doba je 24 měsíců.

IX.
Ochrana osobních údajů

Student i jeho zákonný zástupce uzavřením smlouvy o kurzu souhlasí s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly školou zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů za účelem plnění předmětu smlouvy. Student i jeho zákonný zástupce má právo být informován, jaké údaje o něm škola eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním.

Škola se zavazuje osobní údaje studenta či jeho zákonného zástupce neposkytnout jiným třetím subjektům.

Aby naše webové stránky a následné služby mohly dobře fungovat, musíme zpracovávat některé Vaše osobní údaje, které získáváme prostřednictvím webového rozhraní www.photo-genia.com.

Správcem těchto údajů jsou:
Petra Suchardová, Luční 909/11, 664 48 Moravany,
IČ: 75717948
DIČ: 8259193789
a
Mgr. Jan Sucharda, Luční 909/11, 664 48 Moravany,
IČ: 47447699
DIČ: 7109044525

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a předpisy Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Osobní údaje jsou: jméno a příjmení, kontaktní adresa, emailová adresa, příp. telefonní číslo, které nám poskytnete při vyplnění objednávky. Osobní údaje zadané při objednání služby zpracováváme za účelem plnění smlouvy – za účelem poskytnutí služby nebo dodání zboží a za účelem splnění zákonem stanovených evidenčních povinností.

Vaši emailovou adresu jsme oprávnění bez vašeho souhlasu použít pro zasílání newsleterů a emailů týkajících se našich služeb a nabídek. Právním důvodem toho zpracování je Váš souhlas, který nám poskytujete vyplněním registračního formuláře. Zasílání těchto obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout.

Osobní údaje zadané v rámci objednávání zboží či služeb využíváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění právních povinností.
Odvolání souhlasu se zpracováním Vašich údajů můžete kdykoliv požadovat a to prostřednictvím e-mailu info@photo-genia.com, telefonicky, nebo formou dopisu.

Máte právo na informaci, zda a jak provádíme zpracování Vašich osobních údajů. Máte také právo na vymazání Vašich údajů, případně na omezení jejich zpracování.

Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
V rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsme oprávněni Vaše osobní údaje předávat i dalším osobám podílejícím se na splnění smlouvy či našich povinností. Osobní údaje nepředáváme žádné další osobě.

Tyto zásady jsou účinné a platné od 25.května 2018.

X.
Okolnosti vylučující odpovědnost

Smluvní strana, která porušila povinnost vyplývající ze smlouvy o kurzu je povinna nahradit druhé straně vzniklou škodu. Smluvní strana není povinna nahradit vzniklou škodu, jestliže prokáže, že nesplnění povinnosti vzniklo následkem nepředvídatelných a neodvratitelných okolností mimořádné povahy, které nebylo možné v čase uzavření smlouvy o kurzu předvídat, a kterým se nedalo zabránit, vyhnout ani překonat (dále jen „vyšší moc“).

Za vyšší moc se považuje zejména válka, revoluce, přírodní katastrofa, exploze, požár, zničení strojů, výrobních a jiných zařízení, stávky, atp.
Smluvní strana, u které vnikly okolnosti vyšší moci, je povinna tuto skutečnost a její následky oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděla, jinak odpovídá za způsobenou škodu v plném rozsahu.

Jestliže okolnosti vyšší moci trvají déle než tři měsíce, má kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy o kurzu odstoupit.

XI.
Doručování

Tam, kde to tyto VOP připouští, je možné doručovat prostřednictvím e-mailové korespondence, a to na e-mailové adresy účastníků. Písemnost se považuje za doručenou dnem, kdy byla odeslána z e-mailové adresy jednoho z účastníků na e-mailovou adresu druhého účastníka.

Nepřipouští–li tyto VOP doručování prostřednictvím e-mailové korespondence, doručují se písemnosti adresované jednou ze smluvních stran druhé smluvní straně poštou, a to pokud jde o školu, pak na adresu jejího sídla a pokud jde o studenta na adresu bydliště uvedenou v objednávkovém formuláři, případně jinou adresu studentem uvedenou.

Není-li adresát zastižen, uloží se písemnost na poště nebo v jiném vhodném místě a adresát se vhodným způsobem vyzve, aby si písemnost vyzvedl. Písemnost se považuje za doručenou dnem, kdy byla uložena, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Pokud adresát doručení odepřel, písemnost se považuje za doručenou dnem, kdy bylo její převzetí adresátem odepřeno. Není-li adresát na adrese znám, či se odstěhoval bez udání adresy, písemnost se považuje za doručenou dnem, kdy byla vrácena odesílateli s vyznačením této skutečnosti.

XII.
Závěrečná ustanovení

Tyto VOP jsou vyhotoveny v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a příslušnými předpisy platnými v České republice.
Tyto VOP jsou nedílnou součástí všech smluv o kurzech uzavíraných mezi školou a studentem.

Neplatnost nebo nevymahatelnost jakéhokoli ustanovení těchto VOP nemá vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto VOP.
Právní vztahy založené mezi školou a studentem smlouvou o kurzu, jejíž nedílnou součástí jsou tyto VOP, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR,
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz

Tyto VOP týkající se fyzické osoby Mgr. Jan Sucharda a jsou zveřejněny na webových stránkách školy: www.photo-genia.com
Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2015.

fotogalerie našich studentů

Prostor pro reklamu

pro zájemce o reklamu – kontaktujte nás prosím na našem mailu